Адміністративний процес України. Книга. Бандурка А.М. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Адміністративний процес України. Книга. Бандурка А.М.

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Административный процесс / Адміністративний процес України. Книга. Бандурка А.М.Адміністративний процес України. Бандурка А.М. Скачать бесплатно >>>
А.М. Бандурка,
Н.М. Тищенко


Допущено як підручник
для вищих навчальних закладів
МВС УкраїниНаціональний університет внутрішніх справ


Видавництво
Національного
університету внутрішніх справ
Харків 2010Рецензенти: академік Академії правових наук України, д-р юрид. наук, проф. В.Ф. Сіренко; президент Одеської національної юридичної академії д-р юрид. наук, проф. С.В. Ківалов.

Бандурка А.М., Тищенко Н.М.
Б23 Адміністративний процес: Підручник. - Харків: Вид-во НУВС, 2010. - 353с.

 
Адміністративний процес міцно зайняв своє місце в ряду багатьох отрас-лей вітчизняного права. Однак погляди на його сутність і правову природу далеко не завжди однозначні. Пропонований вашій увазі підручник є різною новизною. Він відповідає на багато питань, безпосередньо пов'язані з життям української громади, і в першу чергу зі сферою державного управління, в якій зачіпаються права і свободи конкретних громадян у взаємовідносинах з виконавчими органами держави і останніх - між собою.
Для викладачів, курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів і ас-пірантов юридичних вузів і факультетів, а також практичних працівни-ків правоохоронних органів.

Останнім часом вийшли у світ ряд підручників, навчальних посібників, інших видань з адміністративного права та адміністративної діяль-ності. Проблеми адміністративного процесу і як науки, і як навчальної дисципліни залишалися за межами наукових інтересів вчених-правознавців.
Вперше у вітчизняній юридичній науці з'явилася робота, в якій на системному рівні досліджуються основні проблеми адмі-ністративного процесу, органічно поєднуються риси навчань ¬ ¬ ника і наукового дослідження. У ній сприйняті і розвинені багато методичні-ські прийоми, способи викладу складних проблем в управлінському середовищі державної влади. Сувора логічна послідовність і ясність викладу, чіткі і короткі дефініції яскраво характеризують талановитий стиль викладу матеріалу. Наведені в роботі погляди представників різних наукових шкіл і напрямів щодо змісту та місця адміністративного процесу в системі права доступні для сприйняття.
Пропонований вашій увазі підручник відрізняється новизною. Він відповідає на багато питань, безпосередньо пов'язані з життям української громади, і в першу чергу зі сферою державного управління, в якій зачіпаються права і свободи конкретних громадян у взаємовідносинах з виконавчими органами держави і останніх - між собою.
З позиції широкого тлумачення висвітлюється структура адміністративного процесу (адміністративно-процесуальні виробництва, стадії і режим). Детально розглядається широкий спектр адміністративно-процесуальних виробництв як відокремлених лених елементів адміністративного процесу в цілому. Одночасно не виключається трансформація окремих виробництв у самостійні галузі процесуального права. Причому автори виправдано не обмежують адміністративний процес виключно юрисдикційної діяльністю. Навпаки, належну увагу приділено процесу розгляду та вирішення різноманітних індивідуальних справ позитивного характеру (наприклад, виробництва по прийняттю індивідуальних актів управління, за зверненням громадян, контрольні виробництва, реєстраційного-дозвільні провадження у приватизації державного-венного і громадського майна та ін.)
Всі ці проблеми розглядаються і викладаються на рівні сучас-менной науки, вільної від ідеологічної упередженості, кон'юнктури-ри, закостенілих догм.
Автори підручника підкреслили об'єктивну необхідність у подальшій послідовній процесуальної регламентації діяльності всіх суб'єктів процесуальної діяльності, і в першу чергу осіб, наділених державно-владними повноваженнями, які відповідно до ст.19 Конституції України повинні «... діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб , які передбачені Конституцією та законами України ».
Розуміючи, що сьогодні, як ніколи, актуальним є питання «як» робити, а не «що» у сфері правового регулювання соціальних зв'язків, автори першорядну увагу приділяють проблемам формування процесу-ального механізму реалізації норм матеріального права (і не тільки адміністративного, а й земельного , екологічного тощо), що цілком співвідноситься з вимогами Концепції про адміністративну реформу в Україні.
У зв'язку із проведеною в даний час судово-правової рефор-мій живий інтерес викликає розділ, присвячений історичному та зарубіжного досвіду становлення та розвитку адміністративної юсті-ції (на прикладах Україні в період з 1918 по 1920рр., Росії до 1917 р., Франції, Німеччині, Англії, США, Китаю, Японії та інших країн). Критично використовуючи зарубіжний досвід, а також все те краще, що виробила правова практика людства у сфері адміністративної юстиції, зроблений логічно єдино вірний висновок про можливість виділення адміністративних судів, як самостійної гілки судової влади в Україні. Основою ж їх діяльності має стати самостійне адміністративно-процесуальне законодавство та Адміністративно-процес ¬ суальний кодекс України.
Підручник, який написали відомі вчені-правознавці А.М.Бандурки і Н.М.Тіщенко, покликаний стати науково-методичною основою для введення нової навчальної дисципліни «Адміністративний процес» як у навчальних закладах системи МВС, так і в юридичних вузах.
Нарешті, глибоке знання вимог і змісту адміністра-тивного процесу майбутніми юристами-практиками, вміння правильно застосовувати адміністративно-процесуальні норми, що регламентують-щие, в першу чергу, самих же правопріменітелей, будуть служити додатковими гарантіями при реалізації і захисту основних прав і свобод особистості.

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов