Адміністративний процес і адміністративна відповідальність в Україні - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Адміністративний процес і адміністративна відповідальність в Україні

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Административный процесс / Адміністративний процес і адміністративна відповідальність в Україні
Адміністративний процес і адміністративна відповідальність в Україні

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО Адміністративний процес і адміністративна відповідальність в Україні >>>

Миколенко О.І. Навчальний посібник
Харків
Одиссей
2004

ББК 67.3
М26
Рецензенти:
Пахомов І.М., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
Україна; Пєшков В.П., доктор юридичних наук,
професор, ректор Кіровоградського
юридичного інституту Національного університету
внутрішніх справ.
М26 Миколенко О.І.
Адміністративний процес і адміністративна відповідальність в Україні. Навчальний посібник. - X.: «Одіссей», 2004. - 272 с.
ISBN 966-633-325-2
Пропонований навчальний посібник рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, спеціалістів органів державної влади і управління.
© Миколенко О.І., 2004 © ТОВ «Одіссей, підготовка ISBN 966-633-325-2 до друку, оформлення, 2004

ВСТУП
Вивчення питань адміністративної відповідальності та адміністративного процесу є складовою частиною спеціальної підготовки студентів юридичних вузів. Мета цього навчального посібника - озброїти учнів відповідними знаннями для подальшого використання у професійній діяльності.
Вміщені в навчальному посібнику проблемні питання по кожній темі дозволяють розвинути в учнів навички творчого мислення, здатності прийняття науково обгрунтованих рішень. Проблемні питання можуть бути використані для обговорення на семінарських і групових заняттях, підготовці наукових повідомлень або рефератів.
Висловлені в навчальному посібнику нетрадиційні точки зору будуть цікаві науковцям, які працюють в даній сфері, так як носять дискусійний характер. До таких спірних точок зору можна віднести, наприклад, питання, пов'язані: з визначенням змісту адміністративно-правового примусу; з поняттям доказування у провадженні у справах про адміністративні правопорушення; з виділенням етапів в адміністративному розслідуванні як першої стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення; з визначенням адміністративної відповідальності та її співвідношенням з адміністративним стягненням та ін
До однієї з найбільш спірних точок зору, висловлених у навчальному посібнику, відноситься питання про виділення в рамках системи права України самостійної галузі права - адміністративно-процесуального права України. Це питання з початку 50-х років XX століття періодично піднімається в науковій юридичній літературі, а також на рівні кандидатських і докторських робіт. На сьогоднішній день це актуальне питання залишається не вирішеним і вимагає до себе пильної уваги з боку вчених та відповідних досліджень з даної тематики на високому теоретичному рівні.
Незважаючи на наявність дискусійних питань, навчальний посібник не відійшло від викладу традиційних точок зору, що склалися в юридичній науці. Тому навчальний посібник буде цікаво і корисно не тільки студентам навчальних закладів юридичної спрямованості, а й викладачам, а також практичним працівникам, які безпосередньо застосовують норми адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства.
ЗМІСТ
ВСТУП ................................................. ............ 3
Розділ 1.
АДМІНІСТРАТИВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
(МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА) ...................................... 5
Глава 1. Адміністративно-правове
примус ................................................. ...... 5
§ 1. Поняття та основні ознаки
адміністративно-правового
примусу ............................................. 5
§ 2. Види заходів адміністративно-правового
примусу ............................................. 7
Глава 2. Адміністративна відповідальність ...... 14
§ 1. Адміністративна відповідальність як
особливий вид юридичної
відповідальності ....................................... 14
§ 2. Нормативна основа адміністративної
відповідальності. Систематизація
законодавства про адміністративну
відповідальності ....................................... 19
§ 3. Функції адміністративної
відповідальності ....................................... 27
§ 4. Принципи адміністративної
відповідальності ....................................... 34
§ 5. Поняття адміністративного
проступку і його ознаки .......................... 38
§ 6. Класифікація адміністративних
проступків .............................................. 43
Глава 3. Склад адміністративного проступку ........ 49
§ 1. Поняття і структура складу
адміністративного проступку .................... 49
§ 2. Види складів адміністративних
проступків .............................................. 55
§ 3. Об'єкт адміністративного проступку ....... 59
§ 4. Об'єктивна сторона адміністративного
проступку ................................................ 63
§ 5. Суб'єкт адміністративного проступку ...... 68
§ 6. Суб'єктивна сторона
адміністративного проступку .................... 74
Глава 4. Адміністративні стягнення ............... 76
§ 1. Поняття адміністративного стягнення ..... 76
§ 2. Система адміністративних стягнень
за законодавством України ................... 79
§ 3. Класифікація адміністративних
стягнень ............................................... 86
§ 4. Загальні правила накладення
адміністративного стягнення ................... 89
§ 5. Обставини, що пом'якшують
і обтяжують адміністративну
відповідальність ........................................ 91
§ 6. Призначення адміністративного
стягнення при множинності
адміністративних проступків ................... 99
§ 7. Покладення обов'язку відшкодувати
заподіяну адміністративним
проступком майновий збиток ......... 101
Розділ 2.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Адміністративно-процесуальна
ДІЯЛЬНОСТІ ................................................. 105
Глава 5. Адміністративно-процесуальне
право ................................................. ............. 105
§ 1. Адміністративно-процесуальне право як наука і навчальна
дисципліна ........................................... 105
§ 2. Адміністративно-процесуальне
право в системі права України ............... 111
§ 3. Поняття і структура
адміністративного процесу .................... 113
§ 4. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні відносини ...................... 122

Глава 6. Загальна характеристика
провадження у справах про
адміністративні правопорушення ................ 127
§ 1. Поняття провадження у справах
про адміністративні
правопорушення ................................... 127
§ 2. Правове регулювання та види
виробництв у справах про
адміністративні правопорушення ....... 130
§ 3. Завдання і принципи виробництва
у справах про адміністративні
правопорушення ................................... 133
§ 4. Докази у виробництві
у справах про адміністративні
правопорушення ................................... 141
§ 5 Учасники провадження у справах
про адміністративні
правопорушення ................................... 146
§ 6. Стадії провадження у справах
про адміністративні
правопорушення ................................... 153
§ 7. Підвідомчість справ про
адміністративні правопорушення ....... 157
Глава 7. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні
правопорушення ............................................ 160
§ 1. Загальна характеристика заходів
забезпечення провадження у справах
про адміністративні
правопорушення (процесуально-забезпечувальних заходів) ............................. 160
§ 2 Доставлення порушника ......................... 162
§ 3. Адміністративне затримання ............... 165
§ 4. Особистий огляд і огляд речей ........... 169
§ 5. Вилучення речей і документів .................. 171
§ 6. Відсторонення водіїв від керування
транспортними засобами, річковими
і маломірними суднами та
огляд на стан
сп'яніння ............................................. 174

Глава 8. Адміністративне
розслідування ................................................. . 175
§ 1. Порушення провадження у справах
про адміністративні
правопорушення ................................... 175
§ 2. З'ясування фактичних
обставин ........................................ 184
§ 3. Порушення справи про
адміністративний проступок .................. 187
§ 4. Направлення справи по
приналежності ..................................... 191
Глава 9. Розгляд і прийняття постанови (рішення) по справі про адміністративне
правопорушення .............................................. 194
§ 1. Загальні правила розгляду справ
про адміністративні
правопорушення ................................... 194
§ 2. Підготовка справи до розгляду ............. 202
§ 3. Аналіз зібраних матеріалів,
обставин справи (слухання справи) ......... 204
§ 4. Прийняття постанови (рішення)
у справі ................................................ .. 207
§ 5. Доведення постанови (рішення)
до відома ............................................ 210
Глава 10. Перегляд постанов (рішень) у справах про адміністративні
правопорушення ................................................. 212
§ 1. Загальна характеристика стадії
перегляду постанов (рішень)
у справах про адміністративні
правопорушення ................................... 212
§ 2. Оскарження, опротестування
постанови (рішення) по справі ............ 215
§ 3. Перевірка законності постанови
(Рішення) та винесення рішення
за скаргою, протесту прокурора та його
реалізація ............................................ 218
270
Глава 11. Виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення ......................................... .............. 221
§ 1. Загальна характеристика стадії
виконання постанови (рішення)
про накладення адміністративного
стягнення ............................................. 221
§ 2. Виконання постанов
(Рішень) про накладення окремих
видів адміністративних стягнень ........ 224
Зразки процесуальних документів,
які складаються в порядку
провадження у справах про
адміністративні правопорушення .................... 231
Додаток № 1 ......................................... 232
Додаток № 2 ......................................... 254

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов