АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО С. С. Бородін, С. С. Громико Курс лекцій - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

С. С. Бородін, С. С. Громико АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Административное право / АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО С. С. Бородін, С. С. Громико Курс лекцій


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО С. С. Бородін, С. С. Громико Курс лекцій СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО >>>
Курс лекцій
2
УДК 342.9
ББК 67.401
Б83


Рецензенти:
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист РФ В. М. Боєр;
доктор юридичних наук, професор Санкт Петербурзького
університету МВС Росії, заслужений юрист РФ Н. Н. Жільскій
Затверджено редакційно видавничим радою університету
в якості курсу лекцій
Бородін С. С., Громико С. С.
Адміністративне право. Загальна та Особлива частина: курс
лекцій / С. С. Бородін, С. С. Громико; ГУАП. СПб., 2007. -
432 с.
ISBN 5 8088 0227 Х
У даній роботі викладений матеріал загальної та особливої ​​частин курей
са «Адміністративне право». Розглянуто теоретичні вишукування
ня найвизначніших вчених, які вивчають проблеми адміністративного
права, запропонований власний погляд авторів на аналізовані
проблеми. Зміст курсу лекцій спирається на чинне за
конодательство та інші нормативно правові акти з регульоров
нію відносин в сфері державного управління станом
на 1 листопада 2006 року.
Курс лекцій призначений для студентів юридичного факуль
тета, а також для практичних працівників, які займаються питання
ми діяльності органів виконавчої влади.
УДК 342.9
ББК 67.401
ISBN 5 8088 0227 Х © ГУАП, 2007
© С. С. Бородін, С. С. Громико, 2007
Б83
3
ЗМІСТ
5
Загальна частина ................................................ ............................... 6
Лекція 1. Державне управління і виконавча влада .... 6
1. Державне управління та його основні характеристики ..... 6
2. Поняття виконавчої влади та її основні ознаки .......... 9
3. Принципи державного управління ................................ 14
Лекція 2. Механізм адміністративно правового регулювання про
суспільних відносин ................................................ ................ 20
1. Механізм адміністративно правового регулювання: поняття
і його елементи ............................................... ......................... 20
2. Адміністративно правові норми: поняття, структура, види і спо
подію їх реалізації ............................................... .................. 21
3. Джерела адміністративного права ..................................... 26
4. Адміністративно правові відносини: поняття, структура та види 27
Л е к ц і я 3. Основи адміністративно правового статусу громадян в Рос
сийской Федерації ................................................ ..................... 30
1. Адміністративно правовий статус громадян Російської Федерації 30
2. Особливості адміністративно правового статусу іноземних
громадян та осіб без громадянства ............................................. .... 40
Лекція 4. Адміністративно правовий статус політичних партій
і громадських об'єднань ............................................... ........ 48
1. Поняття та види громадських об'єднань ........................... 48
2. Основи адміністративно правового статусу громадських об'єд
нений ................................................. .................................... 53
Лекція 5. Органи виконавчої влади ................................... 67
1. Поняття та види органів виконавчої влади ...................... 67
2. Система, структура та повноваження органів виконавчої влади 69
Лекція 6. Державна служба як інститут адміністративного
права ................................................. ........................................ 87
1. Поняття державної служби, її види та принципи ............ 87
2. Принципи державної цивільної служби, класифікація
посад та їх адміністративно правовий статус ..................... 90
3. Проходження державної цивільної служби ................ 102
Лекція 7. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адмі
тивного права ................................................ ....................... 113
1. Поняття і предмети відання місцевого самоврядування ............ 113
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування ............. 119
3. Форми безпосередньої участі населення у здійсненні
місцевого самоврядування ................................................ ......... 133
Лекція 8. Підприємства та установи як суб'єкти адміністратив
ного права ................................................ ................................... 145
1. Поняття та види підприємств, установ та інших суб'єктів адміні
ністративного права ................................................ ................ 145
2. Основи адміністративно правового становища підприємств, уста
деній та інших господарських суб'єктів ...................................... 147
Лекція 9. Форми державного управління .......................... 161
1. Поняття і класифікація форм державного управління ... 161
2. Поняття і класифікація актів державного управління ... 165
Лекція 10. Методи державного управління ........................ 175
1. Поняття і класифікація методів державного управління 175
4
2. Поняття та види переконання в державному управлінні ....... 178
3. Поняття та види заходів державного примусу ................ 180
Л е к ц і я 11. Адміністративна відповідальність ........................... 198
1. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності .... 198
2. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення 199
3. Поняття та види адміністративних покарань ........................ 204
4. Призначення адміністративного покарання .............................. 209
Л е к ц і я 12. Адміністративний процес ..................................... 214
1. Поняття та основні риси адміністративного процесу ........... 214
2. Принципи і суб'єкти адміністративного процесу ................ 218
3. Види адміністративних проваджень .................................... 223
4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення 229
Л е к ц і я 13. Забезпечення законності і дисципліни в державних
ном управлінні ................................................ .......................... 247
1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні
і способи їх забезпечення .............................................. ........... 247
2. Види контролю в державному управлінні ......................... 249
3. Сутність і види нагляду в державному управлінні .......... 257
Особлива частина ................................................ .......................... 266
Л е к ц і я 14. Управління використанням і охороною природних ре
сурсів ................................................. ....................................... 266
1. Правові основи управління використанням та охороною природ
родних ресурсів ................................................ ........................... 266
2. Органи державного управління природокористуванням і ох
раною природних ресурсів ............................................... ......... 270
3. Державний контроль (нагляд) у сфері пріродопользова
ня та охорони природних ресурсів ............................................. 275
Л е к ц і я 15. Управління освітою та наукою ........................... 291
1. Поняття і правові основи організації системи освіти ... 291
2. Органи управління освітою в Російській Федерації ....... 304
3. Управління наукою ................................................ ............... 308
Л е к ц і я 16. Управління обороною ............................................... 317
1. Поняття оборони Російської Федерації та основи її організації 317
2. Військовий обов'язок і комплектування Збройних сил Рос
сийской Федерації ................................................ ................. 344
Л е к ц і я 17. Управління державною безпекою ............... 365
1. Поняття державної безпеки та організаційно правова
система управління нею ............................................... ............. 365
2. Захист і охорона Державного кордону Російської Федерації 378
Л е к ц і я 18. Управління внутрішніми справами ............................. 388
1. Система, завдання та повноваження Міністерства внутрішніх справ Рос
сийской Федерації ................................................ ................. 388
2. Завдання, функції і структура головних управлінь по федераль
вим округах та органів внутрішніх справ суб'єктів Російської Фе
дераціі ................................................. ................................ 395
3. Правове становище відділів (управлінь) внутрішніх справ райо
нов, міст, районів у містах ........................................... ....... 404
Л е к ц і я 19. Управління закордонними справами ........................... 410
1. Органи управління закордонними справами і їх повноваження ..... 410
2. Адміністративно правове регулювання виїзду громадян Рос
сийской Федерації за кордон .............................................. ... 422
Висновок ................................................. ............................... 430

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов