Цивільне судочинство України: зразки документів - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Цивільне судочинство України: зразки документів


Вы находитесь здесь: Библиотека / Гражданский процесс / Цивільне судочинство України

 
 
 
Суд „Я не берусь перечислять все те правила толкования, которыми должен руководствоваться всякий юрист, всякий суд, призванные разбираться в спорах и делах о праве. Но ведь должен существовать какой-нибудь источник, из которого следует почерпнуть эти правила. КОДЕКС - мертвая маска, и только от того, как применять его, он приобретает свойство одухотворенного жизнью лица"

Андерс М.А.

(Из записной книжки советского юриста, 1922)

 

В історії людства не було і не буде більш ефективного способу захисту прав, ніж судовий. Це викликано самою процедурою розгляду і вирішення судових справ, яка характеризується визначеною сукупністю правил судочинства, що є обов'язковими для всіх його учасників.

У судовому процесі дії суду і учасників процесу мають певний зміст і процесуаль­ну форму вираження, вчинення і закріплення, провадяться у відповідній послідов­ності, у певному порядку, встановленому нормами законодавства України.

Процесуальний порядок провадження у судових справах визначається: системою процесуальних дій, які виконуються судом і учасниками процесу; змістом, формою, умовами виконання процесуальних дій; системою процесуальних прав і обов'язків суб'єктів процесуальних відносин, які визначають зміст процесуальних дій; гарантіями реалізації процесуальних прав і обов'язків.

Процесуальні документи мають важливе значення для оцінки правильного вирішен­ня судами справ. Судова практика, на жаль, знає немало випадків, коли неправильне складання документів стало підставою для скасування або зміни судових рішень, що вказує на недоліки в роботі судді (суду) або ж на суддівську помилку.

Закон не встановлює - і це практично неможливо - повної визначеної форми складання процесуальних судових документів, передбачених процесу­альним законодавством. Однак у законі є необхідні реквізити (форма, зміст тощо) ряду судових документів. Важливою рисою кожного судового документа є його за­конність і обґрунтованість. Це також вимагає чіткості, повноти і логічної послідов­ності у викладенні документів з питань, які судом вирішуються.

У судовій практиці напрацьовані певні форми процесуальних документів, по­слідовність викладення в них подій та фактів. Між тим аналіз судової практики вказує на те, що при складанні процесуальних документів судами інколи допус­кається спрощення або, навпаки, невиправдано багатослівна форма викладення, що, безперечно, знижує їх цінність. Грамотне складання процесуальних судових документів має велике значення для підвищення культури судочинства і виховної ролі суддів.

Цей розділ нашого порталу якраз і призваний ознайомити практичних працівників суду, сту­дентів юридичних вузів зі зразками основних процесуальних актів, які постановля­ють суди при здійсненні правосуддя у цивільних, адміністративних, господарських та кримінальних справах.

Запропоновані зразки процесуальних судових документів є текстовими, роз­роблені на основі теорії права, діючого законодавства і роз'яснень судової прак­тики, що містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України, Рішеннях Конституційного Суду України. Зазначені зразки судових актів викладені по­слідовно за рухом процесу, тобто по стадіям судочинства, встановлених новим законодавством, зокрема ЦПК, прийнятого 18 березня 2004 р, КПК, ГПК та Кодекса Адмінистративного судочинства. Звичайно, що вони є примірними і не можуть вважатися обов'язковими. Але вони повинні сприяти найбільш доцільному, логічно правильному викладенню фактичного матеріалу при складанні процесуальних судових документів.

При створенні цього розділу сайта ми використовували матеріали судової практики. Найме­нування сторін є цілком вигаданим і співпадіння з реальними сторонами можливе лише випадково.

Для практичного застосування у посібнику приводяться певні нормативно-пра­вові документи, довідкова інформація.

У даному роздылу після запропонованого зразка процесуального судового акта дається короткий науково-практичний коментар, а також у формі „примітка" та „увага" вказуються на деякі особливості застосування певної норми процесуаль­ного права.

Ми сподіваємось, що наш сайт буде надійним орієнтиром у законодавстві, при вирішенні конкретних спорів та справ і буде сприяти справедливому, законно­му захисту прав суб'єктів права, виконанню програми навчального курсу вищих юридичних вузів - складання процесуальних документів.

З повагою, Адміністрація «Правового порталу»


 
 
Итак, Вы можете ознакомиться с образцами основных процессуальных документов в следующем разделе:
 
 
ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2021Анализ интернет сайтов