Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства - Харитонов Є. А. - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства - Харитонов Є. А.

Скачать учебник/монографию Название: Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства
Автор: O. I. Харитонова Є. А. Харитонов
 
Тип материала: Підручник з порівняльного правознавства
Год издания: 2012
Количество страниц: 592
 
 
Формат файла:  doc

 


Краткое описание:


Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства.

Європейські традиції

Керівництво

Харків

«Одіссей»


Рецензенти:

Подопригора А. А. - Доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України;

Довгерт А. С. - Доктор юридичних наук, професор, зав. кафедрою міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, член-кор. Академії правових наук України.

Харитонова О. І., Харитонов Є. А.
Керівництво присвячено основам порівняльного правознавства, їх розгляд проведено на основі європейських традицій, які відображені на матеріалах, головним чином, цивільного та адміні-ністративного права. Дан порівняльний аналіз як сучасних європейських правових традицій і правових систем, так і тих, що мали місце в історії Європи. Показано особливості, притаманні правовій системі України та охарактеризовано її місце серед інших правових систем. Призначений для студентів і аспірантів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним практикуючим юристам, спілкуються із зарубіжними партнерами. Представляє інтерес для всіх, хто цікавиться порівняльним правознавством, цивільним і адміністративним правом країн.


ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Зростання інтересу до порівняльного вивчення правових систем є характерною ознакою нашого часу. У зв'язку з цим природним є потреба в підручниках і посібниках в цій області. Але слід констатувати, що в Україні такі видання майже відсутні, що створює помітні труднощі для тих, кого цікавить порівняльне правознавство.

Пропонований посібник має на меті деякій мірі заповнити цей пробіл, зокрема, що стосується порівняльного дослідження європейських правових традицій.

Кілька зауважень щодо змісту та посібники. Об'єктом аналізу, перш за все, є європейські правові системи. Вибираючи його, автори виходили з належності України до Східно локальної цивілізації, історичних, культурних і правових традицій, притаманних нашій країні. При цьому предметом аналізу були ті чи інші частини правових систем у галузі цивільного та адміністративного права. Це пояснюється тим, що саме в цих галузях національного права найбільш яскраво відображені риси приватного та публічного права, як складових права взагалі. Оскільки автори були лімітовані об'ємом посібники, то в цій книзі розглянуті тільки основи порівняльного правознавства щодо європейських традицій з урахуванням перспективи видання наступної книги, присвяченої порівняльному аналізу окремих інститутів приватного та публічного права.
 ИНТРОДУКЦИЯ

ПОНЯТИЕ И КАТЕГОРИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

1. «Сравнительное право» или «сравнительное
правоведение »

     В современной правовой литературе, посвященной сравнению различных правовых систем, используются различные термины: «сравнительное право», «сравнительное правоведение», «компаративистика», «поривняльнаюриспруденция», «сравнительное изучение права», «сравнительный анализ правовых актов и систем», «сравнительное исследование законодательства »и др..
     Итак, прежде всего, необходимо выяснить их пригодность для обозначения соответствующих понятий, а также соотношение друг с другом, взаимозаменяемость, иерархию и т.п.. Практическая значимость проблемы определения понятия, природы и статуса сравнительного права (правоведения) определяется перспективами его развития и применения для решения не только общетеоретических задач, но и сугубо практических вопросов, связанных с анализом (изучением) отдельных правовых норм, актов, институтов или отраслей права.
     Прежде, требует выяснения корректности применения терминов «сравнительное право» или «сравнительное правоведение».
     Некоторые правоведов считает термин «сравнительное право» неточным и старается избегать, предпочитая говорить не о «сравнительное право» как таковое, а о «науке сравнительного права» (Р. Паунд) или о «поривняльнеправознавство» как о науке или о соответствующей отрасли знаний . Как отмечает Ю. Тихомиров, исходя из триединого представления о праве национальное, международное и сверхгосударственное, трудно найти место в этой системе «сравнительном праву», которое, очевидно, предназначено для сопоставления названных разновидностей права, не претендуя на новый его вид. По его мнению, «в научном отношении» к термину и понятие «сравнительное правоведение» ближайшим является понятие «компаративистика».
     Вместе с тем, многие (П. Круз, М. Богдан, К.Цвайгертом, X. Кетц, Ф. Ловсон, и др.). Термин «сравнительное право» считает вполне приемлемым уже в силу того, что он широко используется в течение длительного времени.
     Очевидно, пригодными являются термины «сравнительное право», «компаративистика», «сравнительное правоведение», поскольку первые два традиционно используются в западной юридической литературе, а третий - большее распространение получил в «восточной», социалистической и постсо-социалистического литературе. Поэтому целесообразно их использовать как равнозначные, считая, что главное не в сроке или имени, а в том, какой смысл вкладывается в тот или иной срок.
     Однако по содержанию сравнительного права (сравнительного правоведения) также нет единой позиции. Здесь можно выделить три точки зрения:
     1. Сравнительное правоведение отождествляется со сравнительным методом (Э. Патерсон, Р. Давид)
     2. Сравнительное правоведение рассматривается как относительно самостоятельная отрасль знаний, как самостоятельная научная и учебная дисциплина (Салей, Рабель, Райнштайн, Холл). При этом некоторые рассматривает его только как «самостоятельное направление правовых исследований» или как «направление нау-ного поиска», скептически относясь к признанию полной самостоятельности сравнительного правоведения как научной и учебной дисциплины (В. Казимирчук, А. Саидов, М. Ансель).
     3. Компромиссное точка зрения, согласно которой сравнительное правоведение рассматривается и как научная дисциплина, и как метод. Если речь идет о вопросах «высокого уровня абстракции» (например, сравнительно-правовой анализ правовых систем, группировка правовых систем в единые правовые семьи)-это «отрасль научных знаний», самостоятельная юридическая дисциплина. Если же сравнение «прикладного характера», то это лишь «особая сфера научных исследований, предполагает широкое применение сравнительного метода» (М. Винтертон, М. Богдан).
     Оценивая сущность и значение сравнительного права (правоведения) на современном этапе, можно сказать, что оно вполне сложившейся, относительно самостоятельной юридической наукой и учебной дисциплиной, которая имеет свой собственный предмет, метод и сферу применения, а также отдельное место в системе юридических знаний и юридического образования.


ЗМІСТ

Передмова ................................................ .......... 3

ІНТРОДУКЦІЯ. ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ порівняльного правознавства ..................... 5

1. «Порівняльне право» чи «порівняльне правознавство» ......................................... ........... 5

2. Предмет порівняльного права (правознавства) ............................................ ....... 9

3. Метод і принципи компаративістики .............. 13

4. Функції порівняльного правознавства ............. 18

РОЗДІЛ І. ПРАВО І ПРАВОВІ СИСТЕМИ .............. 23

1. Правова система ............................................ 23

2. Право ................................................. .......... 28

3. Приватне і публічне право ............................. 37

4. Європейська правова система ......................... 43

5. Європейські правові традиції ......................... 46

6. Рецепція римського права

в європейських правових традиціях ................... 50

7. Проблеми класифікації європейських правових систем ............................................. ... 60

8. Типологія правової гіістеми України .............. 69

РОЗДІЛ II. «ВЕРТИКАЛЬ» ЄВРОПЕЙСЬКИХ

Правових систем ........................................... 76

Глава 1. Римське право як «материнська правова система» .......................................... 76

1. Римське право і римська антична цивілізація ............................................ ........... 76

2. Державні інститути (інститути) ..................... 82

3. Специфіка римської правосвідомості .............. 85

4. Основа Римського права ............................ 88

5. Етапи розвитку Римського права ................... 91

6. Система раннього римського права

(Період Республіки) ........................................... 92

7. Класичне римське право .............................. 114

8. Формування філософії римського права ........ 117

9. Головні тенденції розвитку римського

права ................................................. ............. 123

Глава 2. Право в системі

Східно (Візантійської)

цивілізації ................................................. ........ 155

1. Візантійська цивілізація .............................. 155

2. Хронологічні рамки візантійської

цивілізації ................................................. ..... 160

3. Етапи розвитку візантійського права ........... 166

4. Особливості візантійського сприйняття

права ................................................. ............. 168

5. Докласичний візантійське право

(Право Юстиніана) ........................................... 171

6. Основні інститути приватного права

Візантії доби Юстиніана .................................. 193

7. Час класичного візантійського права .......... 203

8. Юриспруденція і юридичну освіту

Візантії класичного періоду ............................. 221

9. Інститути приватного (цивільного)

права ................................................. ............. 227

10. Візантійське судочинство ............................ 246

11. Східноєвропейське (післякласічне візантійське) право .......................................... 248

12. Змагання Східної та Західної традиції права в Україні діб

Середньовіччя ................................................. 258

13. Візантійська традиція права

в Україні ................................................ ........ 264

Глава 3. Право в системі

Західноєвропейської цивілізації ......................... 268

1. Особливості Західного сприйняття права ...... 268

2. Рубежі Західної традиції права ................... 272

3. Початок традиції ......................................... 277

4. «Виживання» римського права ..................... 281

5. Eclesia vivit lege Romano .............................. 289

6. Стан приватного цивільного права ................ 292

7. Судочинство ................................................ 300

8. Змагання за інвеституру і світоглядне (інтелектуальне) основу права ..................... 302

9. Правова думка

(Юриспруденція Середньовіччя) ....................... 309

10. Римське право в Німеччині ........................ 313

11. Диференціація права .................................. 315

12. «Феодальне право» ..................................... 317

13. Канонічне право ......................................... 331

14. Lex mercatoria ........................................... 349

15. Муніципальне право .................................. 358

16. Право гільдій ............................................ 366

17. Судочинство в галузі торгівлі ..................... 367

18. Королівське право ...................................... 369

19. Перетин мечів (Завершення

змагань середньовічного права) ........................ 385

ГЛАВА III. «ГОРИЗОНТАЛЬНЕ»

Порівняльне правознавство ..................... 387

Глава 1. Новий Час: доба правових

сімей (сімей) .............................................. ........ 387

1. Основа права Нового Часу ....................... 387

2. Правові сім'ї - ознака Нового Часу ......... 399

Глава 2. Романська правова сім'я .............. 401

1. Право «старе» і право «проміжне» ............... 401

2. Наполеон і його Цивільний кодекс ............. 405

3. Загальна характеристика Кодексу

Наполеона ................................................. ...... 408

4. Основні інститути ........................................ 410

5895. Вплив на законодавство інших країн ............ 421

6. Адміністративне право Франції .................... 421

7. «Романська сім'я у Великобританії» (Шотландія) ........................................ ............ 433

Глава 3. Центрально

(Німецька) сім'я права .................................. 437

1. Про проблему випередження свого часу (Австрійський цивільний кодекс) ..................... 437

2. Особливості ідеології німецької правової

системи та кодифікації цивільного права ........... 445

3. «Класична будівля з готичними

деталями »................................................ ....... 450

4. Про переваги довіри та демократії (Швейцарський цивільний кодекс) ................... 459

5. Вплив на інші національні правові

системи ................................................. ......... 467

5. Німецьке адміністративне право ................... 469

Глава 4. Англосаксонська сім'я права ........ 482

1. Про значення національного характеру для розвитку права ......................................... 482

2. Від загального королівського права до права загальної справедливості ........................ 488

3. Англійська юриспруденція ........................... 496

4. «Стояти на вирішену ...» або Прецедент як фундамент англійського права ................................... ........................... 504

5. Адміністративне право Великобританії .............................................. ........... 509

Глава 5. Східноєвропейська правова сім'я ............................................... ................. 517

1. «Перехідний» право ....................................... 518

2. Зміна правової доктрини. Друга кодифікація цивільного законодавства СРСР ............................................. ................. 529

3. Перегляд радянської правової доктрини

в 80-90 роках XX століття ....................................... 538

4. Новий Цивільний кодекс і нове цивільне право України ................................... 549

5. Адміністратівістіка Російської Імперії ........ 557

6. Радянська доктрина адміністративного права .............................................. ................ 563

7. Реформування адміністративного права в незалежній Україні ...................................... 568

ЛІТЕРАТУРА ................................................. .... 570

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов