АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ посібник С.Т. Гончарук - Правовой портал Украины
LEX       
Правовой портал


МЕНЮ

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100

конструктор договоров Украина

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Вы находитесь здесь: Библиотека / Административное право / АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ посібник С.Т. ГончарукАДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ посібник С.Т. Гончарук СКАЧАТИ БЕСПЛАТНО >>>
навчально-методичний посібник
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут повітряного і космічного права

КИЇВ 2005
Резензенти:
кафедра конституційного і адміністративного права Національного транспортного університету (доктор юридичних наук, професор Голосніченко І.П., заслужений юрист України);
кафедра адміністративного права НАВСУ (заступник начальника кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Чабан В.П.).

Рекомендовано науково-методично-редакційною радою Інституту повітряного і космічного права НАУ, (протокол №  від  грудня 2004 року).

Адміністративна відповідальність
Навчально-методичний посібник з спецкурсу
"Адміністративна відповідальність” / автор – С.Т. Гончарук / - К.: НАУ, 2005. – с. 116


Навчально-методичний посібник з курсу "Адміністративна відповідальність” містить загальні методичні вказівки, програму курсу та зміст дисципліни по  модулях і темах, тематичний план, завдання для самостійної роботи та практичних занять, плани семінарів, стисле розкриття змісту окремих тем, завдання для експрес-контролю та методичні рекомендації для виконання контрольних робіт, питання для самоконтролю і заліку.
Розрахований на студентів та викладачів навчальних закладів, де вивчається право.
 
              В С Т У П

Адміністративна відповідальність є найпоширенішим видом юридичної відповідальності в правовій системі України. Лише за порушення правил дорожнього руху в Україні щорічно притягується до адміністративної відповідальності  мільйони  осіб. Всього ж в Україні до цього виду відповідальності щорічно притягується більше десяти мільйонів правопорушників.
В даний час заходами адміністративної відповідальності захищається значний масив різноманітних суспільних відносин, що складаються переважно в управлінській сфері, у тому числі у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки, боротьби з різними правопорушеннями на транспорті, в галузі охорони праці та здоров’я населення, охорони природи, заняття підприємницькою діяльністю, у сфері забезпечення встановленого порядку управління та діяльності представників державної влади, боротьби з корупційними проявами та ін.
Зараз завершується робота над прийняттям нового Кодексу України про адміністративні проступки, де крім інших новел буде передбачено застосування адміністративної відповідальності і щодо юридичних осіб. Отже, заходами адміністративної відповідальності буде захищена ще більша сукупність суспільних відносин. Це вимагає від майбутніх фахівців права глибокого знання законодавства про адміністративні проступки та вмілого застосування його на практиці.
В останній час у вищих навчальних закладах України юридичного профілю курс адміністративної відповідальності ("Адміністративно-деліктне право”) вивчається здебільшого як окремий спецкурс. Це значно полегшує якісне засвоєння студентами досить великого кола різноманітних положень чинного адміністративно-деліктного законодавства та специфіку правових відносин, що складаються в процесі реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень окремих органів та їх посадових осіб. З урахуванням специфіки і важливості адміністративно-юрисдикційної діяльності уповноважених на те органів та їх посадових осіб, з подальшим удосконаленням та кодифікацією законодавства про адміністративну відповідальність, зростанням його правоохоронної ролі в житті нашого суспільства, виокремлення цього правового інституту в окремий спецкурс (окрему навчальну дисципліну) вбачається цілком логічним і виправданим. Водночас, належне навчально-методичне забезпечення даного спецкурсу в окремих навчальних закладах з урахуванням їх профільної орієнтації є ще недостатнім.
Пропонований навчально-методичний посібник з курсу адміністративної відповідальності призначений певною мірою компенсувати відсутність відповідного методичного забезпечення даної навчальної дисципліни. Його підготовлено відповідно до програми спецкурсу "Адміністративна відповідальність”, що вивчається на юридичному факультеті Інституту повітряного і космічного права НАУ.
Метою вивчення даного спецкурсу є більш глибоке і детальне засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються поняття, властивостей та принципів адміністративної відповідальності; суті, правових ознак та елементів юридичного складу адміністративного правопорушення; системи і характеристики адміністративних стягнень та специфіки їх накладення; аналізу юридичних складів окремих адміністративних проступків, у тому числі правопорушень у сфері повітряного транспорту, а також особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення уповноваженими на те органами. В процесі вивчення спецкурсу також передбачається всебічний аналіз чинного законодавства про адміністративні правопорушення та практики його застосування, дослідження окремих проблем та шляхів удосконалення такого законодавства, підвищення рівня професійної майстерності  майбутніх фахівців-юристів щодо вмілого і ефективного застосування його на практиці.
З цією метою переважну частину навчального часу слід відводити практичним заняттям, де студенти в процесі вирішення задач, виконання тестових завдань та юридичного аналізу різних правових ситуацій змогли б краще і глибше засвоювати положення чинного законодавства про адміністративні правопорушення щодо його практичного застосування. Студентам денної форми навчання доцільно з більшості тем виконувати домашні завдання у формі письмового вирішення практичних задач та виконання інших завдань, що містяться в посібнику до кожної теми. Студенти заочної форми навчання крім іншого виконують з даного спецкурсу контрольну роботу.
 

 

ВХОД

БИБЛИОТЕКА (БЕТА):

"LEX" - Правовой портал Украины © 2020Анализ интернет сайтов